Bij Psychologische Adviesbureau Drs. Marie-Louise Dubois, gevestigd Op de Bannet 38 te Maastricht.

Artikel 1: aangaan overeenkomsten, toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers aan drs. M.L.A.G. Dubois verstrekken voor het verlenen van psychologische behandeling.

1.2 Overeenkomsten worden uitsluitend schriftelijk aangegaan onder gelijktijdige acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: inschakeling derden/hulppersonen

2.1 Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van de praktijk of de persoon Marie-Louise Dubois voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

Artikel 3: betaling

3.1 Betaling dient te geschieden op de dag van het consult of andere dienstverlening (correspondentie aan derden), maar uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Overschrijding van de betalingstermijn levert van rechtswege verzuim op, in welk geval Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois gerechtigd is haar werkzaamheden ten behoeve van de betreffende opdrachtgever onmiddellijk op te schorten, zonder dat zij op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van die opschorting.

Artikel 4: aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid van Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois in rekening gebrachte honorarium bij betreffende opdrachtgever.

4.2 De bemoeiingen van Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois terzake van een verstrekte opdracht worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van het laatste consult dan wel van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na het verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die, waarop de bemoeiingen zijn geëindigd.

Artikel 5: slotbepaling

6.1 De rechtsverhouding tussen Psychologisch Adviesbureau drs. Marie-Louise Dubois en haar opdrachtgevers is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlands rechter.

Psycholoog Maastricht

Marie-Louise Dubois
Psycholoog Maastricht

Op de Bannet 38
6223 GE Maastricht

Maak een afspraak


Laatste artikel

Stressklachten, hoe vervelend ook, hebben in principe een belangrijke functie, namelijk van waarschuwingssignalen. Stressklachten attenderen U in…